1. INSCHRIJVING
a. Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van OMFT.info.
b. Door inschrijving aanvaardt de cursist de toepassing van deze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Cursussen, die deel uitmaken van de Algemene voorwaarden OMFT.info.
c. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van betaling.
d. De overeenkomst komt tot stand zodra OMFT.info uw inschrijving heeft ontvangen en OMFT.info de ontvangst daarvan heeft bevestigd.
e. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Op dat moment vangt uw bedenktijd aan. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
f. Indien OMFT.info een betaling van u heeft ontvangen voor de inschrijving/aanmelding, wordt in dat geval (ad e) het bedrag teruggestort door OMFT.info.

2. BETALING
a. Na inschrijving/aanmelding ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst door u voldaan te worden. Betaling vindt plaats op rekeningnummer NL 32 INGB 0007 7561 46 t.n.v. Cursus-OMFT.info, zonder enige schuldvergelijking of enige korting.
b. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde komen voor rekening van de cursist.
c. Bij een niet-tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.

3. ANNULERING door de cursist
a. Annulering kan alleen schriftelijk per mail plaatsvinden naar cursus@OMFT.info.
b. Conform de bepaling in artikel 1e heeft u het recht om binnen de bedenktijd kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
c. Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in artikel 1e genoemde bedenktijd en twee maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen € 50,-. Annuleringskosten tussen twee maanden en 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen 50% van het cursusgeld. Annuleringskosten binnen 14 dagen vóór of zelfs ná aanvangsdatum van de cursus bedragen 100% van het cursusgeld.
d. Voor de cursist is het mogelijk te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
e. Een cursist kan zijn of haar deelname aan een cursus verplaatsen naar eenzelfde cursus op een latere datum. Dit is alleen mogelijk tot één maand vóór aanvang van de cursus waarvoor de cursist zich oorspronkelijk had aangemeld. De cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,-.
f. Indien er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, kan er door OMFT.info uit coulance een van hierboven afwijkende regeling worden toegepast, toegespitst op de zwaarwegende omstandigheden.

4. ANNULERING door OMFT.info
a. Cursussen kunnen slechts doorgang vinden indien het minimum aantal cursisten is bereikt.
b. OMFT.info behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.
c. Indien één van de docenten door dringende omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een cursus, zal de cursus verplaatst worden naar een nader te bepalen datum. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Indien u de cursus niet kunt volgen op de nieuwe datum, heeft u de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de andere cursussen die gepland staan. U heeft ook de mogelijkheid om af te zien van deelname. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval binnen 30 dagen volledig aan u terugbetaald.

5. CURSUSREGELS
a. Deelname aan de cursus gebeurt op eigen risico. De docenten dragen geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke of materiele schade, zoals aan kleding, laptops, OMFT materialen of wat dan ook.
b. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, plaatst OMFT.info u op een deelnemerslijst. Voor aanvang van een cursus ontvangen alle deelnemers aan de betreffende cursus deze deelnemerslijst, waarin de namen, e-mailadressen en plaatsnamen zijn vermeld van de deelnemers. Deze gegevens kunnen door u bijvoorbeeld benut worden om afspraken te maken over gezamenlijk vervoer naar de cursus en voor het leggen van onderlinge contacten/afstemming na de cursus. Indien u niet op deze deelnemerslijst vermeld wilt staan, dient u dit tijdig (uiterlijk twee weken voor de start van de cursus) door te geven aan OMFT.info via het e-mailadres cursus@omft.info. Uw gegevens worden dan niet via de deelnemerslijst verstrekt.

Naast deze Inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor de cursussen zijn tevens de Algemene voorwaarden OMFT.info van toepassing.

Voor de volledigheid zijn deze Algemene voorwaarden OMFT.info hieronder weergeven:

Artikel 1 – Identiteit van OMFT.info
OMFT.info levert materialen en diensten (cursussen) aan logopedisten, tandartsen, orthodontisten en andere dienstverleners die zich gespecialiseerd hebben of zich willen gaan specialiseren in het beoefenen van oro-myofuncionele therapie (OMFT). Webshop-OMFT.info is een onderdeel hiervan.

Vestigingsadres: Zuster van Donkstraat 30, 4341LT Arnemuiden
Telefoon: 06-55956582
E-Mail adres: info@omft.info
KvK-nummer: 30212501
Btw-nummer: NL 0730.60.537.B03

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OMFT.info en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OMFT.info en haar klanten.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld, zodanig dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

Artikel 3 – Het aanbod
1. De op de websites OMFT.info en webshop-OMFT.info aangeboden zaken bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als er gebruik is gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden OMFT.info niet.
2. Ingeval het aanbod betrekking heeft op een educatieve dienst, wordt op duidelijke wijze vermeld:
• het tijdstip van aanvang en de duur van de dienst;
• de plaats waar deze zal worden uitgevoerd;
• de wijze van uitvoering;
• een beknopt overzicht van onderwerpen die zullen worden behandeld;
• de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
• de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
• de prijs met alle bijkomende kosten en belastingen;
• de wijze van betaling.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. U aanvaardt het aanbod (langs elektronische weg) door bij bestelling van materialen of inschrijving voor een cursus aan te vinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en/of de aanvullende Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Cursussen OMFT.info. Bij het inhuren van educatieve diensten dient een u toegezonden contract getekend te worden.
3. OMFT.info heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien u de mogelijkheid geboden krijgt elektronisch te betalen, zal OMFT.info daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien OMFT.info goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs
1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst
OMFT.info staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 – Levering materialen
1. OMFT.info zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal OMFT.info geaccepteerde bestellingen binnen enkele dagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of maar gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 14 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling van de niet op tijd leverbare artikelen zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal OMFT.info het (overeenkomstige deel van het) bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 8 – Uitvoering van diensten
1. OMFT.info neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Bij inschrijving voor een cursus aanvaardt u de van toepassing zijnde aanvullende inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in de Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Cursussen OMFT.info.
3. Door ondertekening van een contract aanvaardt u naast deze Algemene Voorwaarden tevens de aanvullende voorwaarden en bepalingen die in dat contract gesteld worden aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient u de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de overeenkomst is bevestigd.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag als u, nadat u bent gewezen op de te late betaling, binnen de nieuw gestelde betalingsstermijn nog niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. OMFT.info is dan gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,-. OMFT.info kan ten voordele van u hiervan afwijken.

Artikel 10 – Klachten en geschillenregeling
1. OMFT.info doet haar uiterste best om alle leveringen en diensten tot uw tevredenheid uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de organisatie of de aangeboden materialen of cursus. Heeft u een klacht, dan hoopt OMFT.info dat u deze klacht kenbaar maakt. Zo kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Meestal lost dit al veel op. Voor eventuele klachten kunt u een bericht sturen naar info@omft.info. Bellen mag uiteraard ook: zie de telefoonnummers op onze website.
2. U dient OMFT.info in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van het platform van de Europese Commissie Onlinegeschillenbeslechting (ODR). U kunt dit platform bereiken via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Voor klachten over de cursussen kunt u ook gebruik maken van de Klachten- en geschillenregeling Paramedici: http://www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer informatie hierover is te vinden op de bovengenoemde website.
Wanneer u denkt dat wij oneigenlijk gebruik maken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om online een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Op overeenkomsten met OMFT.info waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0